KORISNIČKA APLIKACIJA

AdriaLab sadrži korisničku aplikaciju za spajanje laboratorija na razini primarne zdravstvene zaštite (grupa G7) na  Centralni zdravstveni informacijski sustav (CEZIH).

Korisnička aplikacija je prošla provjeru funkcionalnosti od strane HZZO gdje je potvrđeno da u potpunosti odgovara propisanim uvjetima i normama proizvođača ISPZZ.

Početak rada

Djelatnik na prijamu prijavljuje se u sustav HZZO svojom zdravstvenom isaznicom koja ima dozvolu za ulaz u VPN sustav HZZO. Nakon prijave za rad djelatnik po ID pacijenta traži u sustavu HZZO njegovu e-uputnicu koja se nakon rezervacije automatski prenosi u sustav LIS-a. Dohvat e-uputnica moguć je i prema identifikatoru laboratorija što je važno kod postupka vađenja uzoraka pacijenata u liječničkim ordinacijama.

Slanje nalaza

Nakon što su izvršene sve zadane pretrage,  nalaz koji sadrži rezultate izvršenih pretraga se iz LIS-a šalje u CEZIH pojedinačno ili zbirno zajedno s drugim nalazima tog dana.